Với lợi thế ở Luân Đôn và founder là TESOL/ Teacher Trainer ở UK, HEW có lực lượng giảng viên không những giỏi về học thuật mà còn sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, các giáo viên luôn được tập huấn kỹ năng sư phạm thường xuyên theo chuẩn Châu Âu và cuộc sống ở nước ngoài giúp các giảng viên luôn có thể cập nhật các xu hướng giảng dạy và sử dụng ngôn ngữ của quốc tế.